Efter en lite lugnare period där vi förflyttat arbetet ut till leverantörsledet i och med vår förfrågan på systemleverantör, kommer vi igång igen i styrelsen. Offerterna skall vara inlämnade senast den 9 maj (anbudstiden har förlängts) och därefter har vi en intressant period för utvärdering av anbuden.

Vid styrelsemötet den 23 april hade vi två externa gäster: Sture Andersson, IT-strateg på Örnsköldsviks kommun och Jan-Erik Boström, handläggare på Länsstyrelsen Västernorrland. Syftet med att bjuda in herrarna var ömsesidigt informationsutbyte. De var intresserade av vilka frågor som vi som förening jobbade med och hur de kunde stötta oss, och vi från StensödenNet var naturligtvis intresserade av att förstå hur kraven för att kunna söka bidrag var utformade och hur tidplanen för bidragsprocessen ser ut.

Vad beträffar tidplanen för bidragsansökan finns fortfarande mer antaganden än klara fakta. Det hela beror på den övergång till en ny sk programperiod hos EU (varifrån pengarna ursprungligen fördelas ut) och problemen detta skapar drabbar inte bara fiberprojekten utan det har inverkan på många typer av program och  verksamhet som helt eller delvis finansieras genom bidrag från EU. Det som diskuteras är hur pengar skall fördelas (geografiskt och inom vilka områden), vilka regler som ska gälla för bidragen, tidsmässig fördelning osv. Att detta blir komplext och drar ut på tiden inses ju lätt. Tyvärr så drabbas vårt projekt av det hela.

Vi konstaterade även att vi behöver sitta ned tillsammans med kommunen för att i detalj förstå hur deras övergripande planering för fibernäten ser ut i vårt område. De sk ”stomnät” som de funderar kring, kommer de att vara en pusselbit i vårt bygge eller ej? Avsikten är att kunna påbörja detta under senare delen av maj månad.

I närtid kommer vi också att öppna de anbud som lämnats in som svar på vår förfrågan om systemleverantör. I samband med anbudsöppningen så görs också en första utvärdering som sedan blir grunden för att eventuellt träffa anbudsgivarna för att få en närmare presentation av deras anbud samt förhandlingar. Vår ambition är att utvärdering och förhandlingar skall vara avslutade innan semestern för att vi därefter skall kunna påbörja själva projekteringen. Men hur den fortsatta planen egentligen ser ut, det vet vi först när vi har bestämt vem vi ska ha som systemleverantör och vi vet hur dennes projekt är planerat att genomföras. Och dessutom behöver vi ju få klarhet i Länsstyrelsens tidplanering. Spännande fortsättning följer.