Alla ni som var på stämman vet ju att vårt inriktningsbeslut var villkorat mot att kommunfullmäktige tog beslutet att godkänna projektupplägget och arbetssättet för Örnsköldsviks kommun. Det beslutet togs av ett enhälligt kommunfullmäktige den 24 november. Vårt projekt är därmed godkänt och arbetet fortsätter enligt den plan vi har lagt ut.

Du medlem som vill ha kopia på protokollet från extrastämman, skicka ett mejl om detta till info(a)stensoden.net så skickar vi gärna ut det. Kallelse till ännu en extrastämma kommer inom kort att distribueras och den extrastämman är en formell följd av den stadgeändring vi gjorde på extrastämman den 20 oktober. Vi kommer på den kommande extrastämman endast att behandla stadgeändringsfrågan. 

Vi har gjort en första rekognoscering i terrängen av den projektering som finns framtagen. Det resulterade i ett antal ändringar och justeringar och uppdaterade projekteringskartor är på väg fram. En första träff med byvärdarna har även hunnits med för att introducera dem i arbetsläget och vad och när vi behöver deras insatser, vilket blir under den kommande vintern då anslutnings- och markavtalen skall tecknas. 

Styrelsen har börjat lite interna diskussioner om tjänstepaketen för nätet: vad kan vara intressant, hur skall tjänsterna packas tillsammans, kollektiv gruppanslutning eller enskild anslutning mm. Vi skulle vilja att ni medlemmar börjar fundera över vad ni är intresserade av:

  • Internetkapacitet är basen i paketen, 100/100 Mbit överföringshastighet
  • TV: vill ni ha TV överfört via fiber, önskat kanalutbud isåfall?
  • Telefoni: är det intressant via fiber?
  • Alla tre tjänstetyperna tillsammans (Internet/TV/Telefoni) eller Internet+endast en av TV eller telefoni?

Som ni ser så är det flera frågor i luften. Styrelsen kommer att jobba fram några alternativ för föreningens medlemmar att diskutera utifrån. Beslut i frågan är det tänkt att vi tar på en extrastämma under våren.

//Styrelsen