KALLELSE

till föreningsstämma i StensödenNet Ek. för.

Datum: måndag 18 maj 2015 Tid: 1900

Plats: Idbynskolans gymnastiksal

Samtliga medlemmar i StensödenNet Ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma.

Stämman har utlysts av styrelsen.

Dagordning:

§  1 Ordf hälsar välkommen och öppnar stämman

§  2 Val av ordförande vid stämman och dennes val av protokollförare.

§  3 Godkännande av röstlängd

§  4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

§  5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§  6 Fastställande av dagordningen

§  7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

§  8 Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen samt beslut om hur vinst eller förlust skall disponeras.

§  9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

§ 10 Verksamhetsplan 2015

§ 11Frågan om arvoden för styrelseledamöterna och revisorerna

§ 12 Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår

§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ordf 1 år

Ledamöter 3 st. 2 år

Suppleanter 1 år

§ 14 Val av revisorer och revisorsuppleant

§ 15 Val av valberedning (2-5 pers)

§ 16 Övriga frågor som inkommit inför stämman.

§ 17 Vid stämman väckta frågor.

§ 18Projektinformation.

§ 19 Avslutande av stämman.


Välkomna!

Styrelsen

Dagordning som PDF-fil