KALLELSE

till föreningsstämma i StensödenNet Ek. för.

Datum: onsdag 22 juni 2016 Tid: 1900

Plats: Idbynskolans gymnastiksal

Samtliga medlemmar i StensödenNet Ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma.

Stämman har utlysts av styrelsen.

Dagordning:

§  1                      Ordföranden hälsar välkommen och öppnar stämman.

§  2                      Val av ordförande vid stämman och dennes val av protokollförare.

§  3                      Godkännande av röstlängd.

§  4                      Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

§  5                      Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§  6                      Fastställande av dagordningen.

§  7                      Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

§  8                      Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen samt beslut om hur vinst eller förlust skall                                      disponeras.

§  9                      Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§ 10                     Verksamhetsplan 2016.

§ 11                        Frågan om arvoden för styrelseledamöterna och revisorerna.

§ 12                     Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

§ 13                     Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:

                            Ordförande 1 år

   Ledamöter 3 st. 2 år

                           Suppleanter 1 år

§ 14                     Val av revisorer och revisorsuppleant.

§ 15                     Val av valberedning (2-5 personer).

§ 16                     Övriga frågor som inkommit inför stämman.

§ 17                     Vid stämman väckta frågor.

§ 18                     Avslutande av stämman.

 

                            

                           Projektinformation

 

 

 Välkomna!

 

 Styrelsen