KALLELSE

till föreningsstämma i StensödenNet Ek. för.

Datum: söndag 7 maj 2017 Tid: 1900

Plats: Stensödens Bygdegård

Samtliga medlemmar i StensödenNet Ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma.

Stämman har utlysts av styrelsen.

Dagordning:

 

§  1                Ordföranden hälsar välkommen och öppnar stämman.

§  2                Val av ordförande vid stämman och dennes val av protokollförare.

§  3                Godkännande av röstlängd.

§  4                Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.

§  5                Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§  6                Fastställande av dagordningen.

§  7                Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

§  8                Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen samt beslut om hur vinst eller förlust skall                               disponeras.

§  9                Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§ 10               Verksamhetsplan 2017.

§ 11                  Frågan om arvoden för styrelseledamöterna och revisorerna.

§ 12               Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

§ 13               Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:

                     Ordförande 1 år

                     Ledamöter 2 st. 2 år

                     Suppleanter 1 år

§ 14               Val av revisorer och revisorssuppleant.

§ 15               Val av valberedning (2-5 personer).

§ 16               Övriga frågor som inkommit inför stämman.

§ 17               Vid stämman väckta frågor.

§ 18               Avslutande av stämman.

 

                     

Välkomna!

Styrelsen