FAQ

 

 

Varifrån kommer finansieringen av byggandet av nätet?

Finansieringen kommer dels från Länsstyrelsen via det bidrag vi söker, dels från kommunen och dels från medlemmarna via anslutningsavgiften.

 

Hur har kostnaden för anslutningsavgiften räknats fram?

Anslutningsavgiften fastställs av Örnsköldsviks kommun och ska tillsammans med bidragen och nätavgiften täcka utbyggnaden på landsbygden.

 

Kommer vi i likhet med elnätet vara garanterade en utjämnande kostnad där vi behandlas lika eller kommer det vara som med vattennätet där det är monopol och vi har ingen möjlighet att förhandla och vi får betala den kostnad det är?

När det gäller anslutningsavgiften fastställs den av Örnsköldsviks kommun. När det gäller nätavgiften så regleras den i avtal och beror på avtalstid, typ av anslutningsform, kollektiv eller individuell. Nätavgiften är fastställd under avtalstiden.

 

Finns det någon risk att Övik Energi kommer höja avgifterna för medlemmarna eller föreningen senare?

Anslutningsavgiften är den avgift som betalas för att få fiberanslutningen framdragen till huset. Den är en engångsavgift. Om man väljer att inte ansluta sig nu men vill göra det senare så kommer anslutningsavgiften att vara en annan (högre) eftersom det då inte finns bidrag att få samt att det blir ett helt nytt grävarbete med allt som behövs för att genomföra det (transporter av maskiner, upprättande av projektering, kabeldragning, inmätning av kabel mm).

 

När det gäller Nätavgiften, som är den månatliga avgiften för att ha fibernätet framdraget, regleras den avgiften i de avtal som tecknas. Längre avtalstider ger lägre kostnader och större frihet att avsluta anslutningen (korta bindningstider) ger en högre månadskostnad.  

 

Styrelsen kommer att jobba fram några alternativ för medlemmarna att diskutera utifrån.

 

Hur kommer avgiften från Öviks energi vara för att underhålla nätet?

Underhåll av nätet ingår i  fibernätavgiften.

 

Vad blev kostnaden i Gideå?

I Gideå älvdal var insatsen 10 000 kr. Om nätet hyrsäljs till Skanova kan den bli betydligt lägre men annars kan ytterligare ca 4 000 kr per fastighet behöva tas in för att täcka kostnader. Ungefärlig månadsavgift kan bli 450 kr, då ingår allt (tele, tv och nät) – men månadsavgifterna där är ännu inte helt klara.

 

Vem kommer att äga nätet när det är färdigbyggt?

Nätet kommer att ägas av Övik Energi.

 

Blir risken högre om föreningen, kommunen eller Övik Energi äger nätet?

Ur föreningens synvinkel är riskexponeringen olika beroende på vem som äger nätet: Om föreningen äger nätet äger vi själva alla risker, om kommunen eller Övik Energi äger nätet så är de risker föreningen och dess medlemmar äger kommersiella risker i ett långsiktigt perspektiv. Alla risker på kort sikt är hanterade i de avtal som skrivs och de tekniska riskerna ägs av nätbyggaren och nätägaren.

 

I vårt projekt är det inget alternativ med den väg som valts att föreningen äger nätet.

 

Kommer Övik Energi kunna sälja nätet vidare?

Nej, Övik Energi kan inte sälja nätet vidare.

 

Kommer Öviks Energi äga nätet för all evighet?

Kommunens inriktning är att det är Övik Energi som skall äga nät som byggs med den här sk Byalagsmodellen. Det finns idag inte några planerade överlåtelser.

 

Styrelsen kommer att driva frågan om en rätt för föreningen att uppta förhandling att återköpa nätet om det bjuds ut till försäljning.Är det möjligt att dra fram fiber bara till tomtgränsen eftersom huset ännu inte byggts?

Vi jobbar för att även få till en sådan variant på ”anslutning”.  Detsamma kan gälla om man vill förbereda för kommande generationer (man vill passa på och dra fram fibern nu i samband med projektet men inte göra anslutningen aktiv). Vi får återkomma med hur dessa varianter skall hanteras och kostnader för dessa. Dock viktigt att föreningen får koll på intressen av dessa anslutningar så att vi får med dem i projekteringen.

 

Hur hanteras kostnaden för indragning från anslutningspunkt i fastighet till den punkt där nätet levereras från Stensöden.net/Övik Energi?

Grävning över den egna tomten ingår inte i kostnaderna. Slangen som fiberkabeln dras i, lämnas i en rulle vid tomtgräns och sedan är det fastighetsägarens ansvar att se till att slangen är utrullad/nedgrävd när själva fiberkabeln skall blåsas in och sedan anslutas i huset. Styrelsen kommer att se över möjligheterna att genomföra ett samköp av grävning-över-tomten för de som önskar för att reducera priset.

 

Själva inkopplingen i huset ingår i kostnaden för anslutningen och inkopplingen kommer att göras av Övik Energi.

 

Vem gör själva projekteringen?

Arbetet med att rita upp var man ska gräva kommer att göras av Övik Energi och byvärdarna kommer att engageras i att kontrollera att det är lämpligt och grävbart längs de föreslagna stråken.

 

Kommer Övik Energi gräva i vägarna?

Exakt var fiberkablarna kommer att dras kommer att framgå av den projektering som är på väg att tas fram. Om det blir draget i vägen eller vid sidan av vägen eller längs ett helt annat stråk är nätbyggarens, Övik Energi, sak att hantera.

 

Tjänsteavtalen – Hur kommer valfriheten för enskilda fastighetsägare vara?

Styrelsens plan är att vi ska diskutera den frågan på den ordinarie föreningsstämman i början på 2015. Det finns flera olika varianter på detta och där faktorerna bland annat är mängden valfrihet och kostnader.

 

Hur tillvaratas föreningens intresse i avtalsskrivningen med tjänsteleverantörerna?

Det beror på vilken väg vi väljer att teckna avtal med tjänsteleverantörerna.

 

Kommer Öviks Energi ta betalt för att släppa in aktörer på nätet?

Vi skriver avtal med de tjänsteleverantörer som vill leverera i nätet. De betalar för anslutning till nätet och nodplats hos oss för att kunna leverera tjänster till slutkunderna.

 

Kommer nätägaren ha ett öppet nät så att det kan finnas många tjänsteleverantörer på nätet?

Nätet skall vara öppet för att bidrag från Länsstyrelsen skall bevilja bidrag. Dock kommer öppenheten för den enskilda anslutningen att avgöras av vilken typ av anslutning vi gör (gruppanslutning eller helt individuella anslutningar). Beslut om anslutningstyp och väg framåt avses tas på stämman under början 2015.

 

Går det att ansluta sig i efterhand?

Ja det ska gå men kostnaden vet vi inte och det går inte att få några bidrag så man kommer få stå hela kostnaden.

 

Hur kommer uppsägningsvillkoren utformas?

Det är inte diskuterat men man kan väl anta att de har vissa liknelser med uppsägningsvillkoren för tex en telefonanslutning. Har du tecknat ett abonnemang som är bundet för en viss tid så är du naturligtvis bunden till avtalet under den tiden.

 

Kommer en sommarstugeanslutning att ha möjlig kommunikation hela året, dvs. om jag vill ansluta ett larm som skulle kunna kommunicera andra tider än på sommaren, kommer det att fungera?

Nej, vill man ha kommunikation för exvis ett larm så måste ett helårsabonnemang vara tecknat.

 

Vilket inflytande har fiberföreningen efter nätets färdigställande om Ö-vik Energi äger nätet?

Fiberföreningen avvecklas när projektet är avslutat om  vi väljer individuella tjänsteavtal, annars så är fiberföreningen part till tjänsteleverantören. Inflytande styrs i avtalen.

 

Politikerna kommer/har via kommunen givit Övik Energi i uppdrag att understödja bredbandsutbyggnaden i kommunens ytterområden. Vilken avsikt har politikerna med denna hjälp till fiberutbyggnaden då det verkar som att Övik Energi arbetar helt affärsmässigt, snarare än att ge en hjälpande hand.

Denna utbyggnad sker helt på uppdrag av kommunen och ska möjliggöra att bygga ut där det inte finns marknadsmässiga förutsättningar.