Onsdag den 2 mars var byvärdarna inbjudna till ett kick-off möte i Stensödens bygdegård. Syftet med mötet var att orientera om läget och hur planen framöver ser ut.

 

Med på mötet var även Sture Andersson, IT-strateg från Örnsköldsviks Kommun, och Daniel Wikström och Erik Styf från Öviks Energi.

 

Som tidigare har meddelats så har vi fått beviljat pengar för byggandet av ”ryggraden” i vårt fibernät, mataranslutningen som kommer från Ravesta och där vi hakar på i Angsta och som sedan fortsätter till Täfteå och ansluter till den fiber som finns längs E4 vid Ovansjö.

 

Arbetet är därför igång att förbereda den sträckningen som högsta prioritet. Men för att ha en bra startposition om vi också får resterande bidragsansökan beviljad, så kommer förberedelserna med det övriga nätet också inom kort att påbörjas.

 

Nu är vi igång. Äntligen.

 

Fibervänner,

Landsbygdsprogrammet är ju det program som skall finansiera en stor del av vårt fibernät. Beslut ang ansökan lyser ännu med sin frånvaro. Aktiviteter pågår tillsammans med Länsstyrelsen för att förfina och komplettera den ansökan som är inlämnad och det får väl ses som ett gott tecken att det pågår en dialog (istället för att det är helt tyst). MEN, det finns ytterligare ett spår för delfinansiering av delar av nätet. Det spåret heter Dig.2020 och är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen tillsammans med länets 7 kommuner och finansieras av EU och länets kommuner.  En högtidlig invigning skedde den 26 januari av IT-minister Mehmet Kaplan i Härnösand. Projektet omfattar totalt 233 miljoner kronor och innebär att ett bredbandsnät byggs i Västernorrland som är öppet och robust, operatörsneutralt mellan kommunerna i länet och ansluter alla offentliga fasta arbetsställen med minst 100Mb. Statsrådet talade i sitt invigningstal bland annat om ”…att satsningar på bredband typ Dig.2020 skapar förutsättningar för att öppna myndigheterna för att skapa nya tjänster och möjligheter” och han hade gett i uppdrag att utreda behoven av till exempel IT-slöjd i skolan – det vill säga att eleverna tidigt får lära sig skriva programkod till datorer, på liknande sätt som vi sedan lång tid tillbaka har träslöjd och får lära oss använda verktyg för att snida i trä. Statsrådet uttryckte vidare sin förtjusning över hur många parter (länsstyrelse, kommuner, kommunägda energibolag mfl) samordnat sig och hur flera olika projekt samverkar för att bygga bredband i Västernorrland, och där Dig.2020 är bara själva kärnan.

Men vad betyder då Dig.2020 för StensödenNet? Jo det innebär att under sommaren 2016 kommer en fiberkabel att byggas från Faresta via Angsta, Täfteå, Kalldal och till Idbyn. Denna fiberkabel kommer så småningom att vara den förbindelse som förser vårt byanät, när det byggs, med internetkapacitet. I bygget kommer naturligtvis förberedelser att göras för att byanätet (via Landsbygdsprogrammet) enkelt kan anslutas längs sträckningen genom att inkopplingspunkter byggs där projekteringen för byanätet behöver dem. Ett tydligt och konkret exempel på hur projekten samordnats.

Vi kommer alltså att behöva gå igång med att teckna markavtal för den sträckning som nu är beslutad. En projektorganisation är på väg att sättas upp hos Övik Energi och så fort den är mobiliserad så drar arbetet igång. Vi återkommer med mer detaljer så fort de blir kända.

Sedan så kan det ju dessutom bli så att vi får vår ansökan om byanätet beviljad också (håll tummarna) och då kommer bägge programmen att genomföras hos oss som ett samordnat projekt. 

Det är nu vi börjar - på riktigt!

//Styrelsen

 

I egenskap av fibervänner så börjar vi ju (tyvärr) bli rätt härdade och vana att få vänta på besked. Vi räknar med att få vänta ett litet tag till på besked om vår ansökan är beviljad eller ej. Förra veckans nummer av tidningen Ny Teknik hade en artikel som belyste problemen i Landsbygdsprogrammet och särskilt fiberbidragsdelen. Det är inte bara här Västernorrland som vi har fått vänta utan det har varit samma problem i hela Sverige. Artikeln kan du läsa här: http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3947061.ece

 

Samtidigt så ser vi tecken på att vår (och andras) ansökan rör sig framåt i utvärderingsprocessen hos Länsstyrelsen. Som vi tidigare berättat om så skall alla ansökningar ut på tre samråd: kommunalt samråd, samråd med Länsstyrelsen och slutligen ett kommersiellt samråd. Det vi nu ser är att vår ansökan ligger ute på Länsstyrelsens hemsida för det kommersiella samrådet och det pågår till den 3 december. När det är klart så är nästa ”hållpunkt” ett besked från Länsstyrelsen – beviljad eller inte…

 

Parallellt med väntan på bidragsbeslutet så för vi diskussioner med Övik Energi om hur vi tecknar en sån stor mängd avtal på effektivaste sätt och vi har börjat planera för en projektorganisation för projektenomförandet. Vi inser alla att blir det ”åka av” så kommer vi att ha mycket som kommer att behöva göras färdigt inom en ganska kort tidsperiod för att komma igång o gräva i sommar. Men efter så lång väntan så ser vi i styrelsen det som ett kärt besvär.

 

Fortsätt att hålla tummarna för vår ansökan fibervänner.

//Styrelsen

 

Det är ju ett av de delmål vi har jagat under en lång tid och äntligen har vi tagit oss dit. Vi vet också att det är många andra projekt/föreningar som söker bidrag ur samma pott och de ekonomiska medlen är som vanligt inte obegränsade. Länsstyrelsen har nu att granska alla inkomna ansökningar, prioritera dessa och lägga dem för olika typer av samråd. När detta är klart är Länsstyrelsen klar för beslut.

Det finns en förhoppning att detta skall kunna klaras av på några månader så att de projekt som får bidrag beviljade kan komma igång under nästa grävsäsong. Och om en månad öppnar nästa period för bidragsansökningar och "trycker på" så flödet behöver komma igång.

Men tidplaner har ju förskjutits förr i projektet. Vi kan bara förbereda oss så gott vi kan så att vi är beredda på alla olika händelseutvecklingar som kan bli följden.
 
Det styrelsen nu går in i är ett arbete med anslutnings- och markavtalen. Vi behöver se över formuleringarna i dessa så att de passar vårt projekt och antagna tider för genomförande, vi behöver identifiera alla dem som vi ska skriva markavtal med och vi behöver hitta en praktisk metodik för att hantera avtalsskrivandet (det blir rätt många).

På återhörande,

//Styrelsen

 

Så börjar det äntligen röra sig framåt. Vid ett möte i fredags (4 sept) med Örnsköldsviks Kommun och Övik Energi så gjorde vi dels klart samverkansavtalet med dem och dels så gick vi igenom vår bidragsansökan. Den skall vara inlämnad senast den sista september till Länsstyrelsen och vår ansökan äi väl genomarbetad och det som återstår är bara lite finslipning.

 

Sedan skall Länsstyrelsen granska alla inlämnade ansökningar och de skall ut på olika former av samråd i 3 omgångar. Vi har inte fått någon fast tidsplan för når ett beslut kommer men en förhoppning är att det skall komma kring årsskiftet så att vi har en bra möjlighet att nyttja så stor del som möjligt att nästa års grävsäsong. Men vi har ju varit med ett tag nu så vi vet ju att vi inte ska ta något för givet hur projektet utvecklar sig. Vi tar ett steg i taget och nu har vi i alla fall en ansökan så gott som färdigställd. 

 

Vi återkommer inom kort med hur vårt ärendet fortskrider.

 

Styrelsen

 

Underkategorier