Så har då arbetet i styrelsen dragit igång igen efter sommaren. Första mötet efter sommaren var den 26 augusti och det var en förberedelse inför nästa möte med Örnsköldsviks Kommun och Öviks Energi i början av september.

 

Jordbruksverket börjar nu ha sammanställt det mesta av regelverket för utvärdering av ansökningarna. Vi kan konstatera att det har förändrats ganska mycket jämfört med hur det såg ut när vi drog igång för över 2 år sedan. Men det är bara att anpassa oss till det som gäller nu och sikta framåt.

 

Hos kommunen och Öviks Energi pågår arbetet för fullt med att sammanställa vår bidragsansökan och vid mötet med dem så kommer vi att gå igenom denna. Länsstyrelsen tar emot ansökningarna fram till och med den sista september och därefter vidtar granskning och analys och även olika former av samråd. Vi ska nog inte förvänta oss att beslutet kommer fort utan processen med att utvärdera inkomna ansökningar kommer att ta sina månader. Vi kommer naturligtvis att göra vad vi kan för att få veta vad som händer och om behov finnes komplettera med ytterligare information till Länsstyrelsen. Vi återkommer när vi vet något.

 

Du som ännu inte har betalat medlemsavgiften, gör det snarast! Stämman beslutade ju att ta ut en något högre avgift i år med en förhoppning om att den avgiften även skall täcka kostnaderna vi har under nästa verksamhetsår. Funderar du på något – hör av dig till din byvärd eller till någon i styrelsen så ska vi försöka hjälpa dig.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Fibervänner,

Försommar, som alla år så innehåller försommaren en massa saker som skall fixas, antingen som resultat av den gångna vintern eller som förberedelse för den kommande sommaren.

Stämman för StensödenNet Ek För kan väl sägas vara lite av bägge delarna: vi städade av det förra verksamhetsåret med sin verksamhetsberättelse och vi förberedde framtiden genom att anta verksamhetsplanen för den fortsatta verksamheten.

Verksamhetsplanen tar sin grund i det strategiska val vi gjorde hösten 2014 att bygga tillsammans med Örnsköldsviks Kommun och Övik Energi och planen för 2015 syftar till att fortsätta med de nästkommande stegen på den vägen. Allt eftersom information tillkommer och vi ser hur krokig och krånglig en alternativ väg hade varit att bygga i egen regi, är det styrelsens uppfattning att det vägval vi gjorde hösten 2014 var det rätta. Det valet ökade säkerheten för ett tryggt och förutsägbart projektgenomförande.

 

När det gäller tidplanen för vårt projekts genomförande så hänger det ju till största delen på när bidragsmedlen blir tillgängliga. Det svenska Landsbygdsprogrammet har ju nu antagits av EU-kommissionen och det är första steget mot att kunna frigöra de bidragsmedel vi kommer att söka. I övrigt så är inriktningen hos Jordbruksverket att beslut om bidrag skall kunna tas med början efter sommaren. Vi jobbar i alla fall vidare med att färdigställa vårt arbete enligt den plan vi har.

 

Protokollet från stämman kommer att skickas hem till alla medlemmar inom kort tillsammans med en uppmaning att betala årets medlemsavgift. Stämman fastställde medlemsavgiften till 200 kr per anslutning. Medlemsavgiften betalas till Plusgiro 68 93 53-1 och ange namn på medlemmen, adress för fiberanslutningen och fastighetsbeteckning så har vi koll på vem betalningen kommer ifrån.

 

Byvärdarnas arbete med att gå igenom detaljprojekteringen har lämnats in till Övik Energi och inom kort kommer de att återkomma till respektive byvärd för att boka en tid för att göra nästa steg i projekteringen.

 

Har ni frågor eller funderingar så är ni alltid välkomna att kontakta er byvärd eller någon av oss i styrelsen.

 

Med varma sommarhälsningar,

 

Styrelsen

 

 

KALLELSE

till föreningsstämma i StensödenNet Ek. för.

Datum: måndag 18 maj 2015 Tid: 1900

Plats: Idbynskolans gymnastiksal

Samtliga medlemmar i StensödenNet Ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma.

Stämman har utlysts av styrelsen.

Dagordning:

§  1 Ordf hälsar välkommen och öppnar stämman

§  2 Val av ordförande vid stämman och dennes val av protokollförare.

§  3 Godkännande av röstlängd

§  4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

§  5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§  6 Fastställande av dagordningen

§  7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

§  8 Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen samt beslut om hur vinst eller förlust skall disponeras.

§  9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

§ 10 Verksamhetsplan 2015

§ 11Frågan om arvoden för styrelseledamöterna och revisorerna

§ 12 Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår

§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ordf 1 år

Ledamöter 3 st. 2 år

Suppleanter 1 år

§ 14 Val av revisorer och revisorsuppleant

§ 15 Val av valberedning (2-5 pers)

§ 16 Övriga frågor som inkommit inför stämman.

§ 17 Vid stämman väckta frågor.

§ 18Projektinformation.

§ 19 Avslutande av stämman.


Välkomna!

Styrelsen

Dagordning som PDF-fil

 

2015 har inte alls rullat igång som vi planerade för. Som ni kanske kan dra er till minnes hade vi före jul en offensiv plan att slutföra projekteringen, teckna anslutnings- och markavtalen och därefter påbörja diskussionerna inför beslut om tjänsteutbudet i nätet.

 

Projekteringen av nätet är färdigställd så långt vi kan komma och nästa steg hade varit att tillsammans med Örnsköldsviks Kommun och Övik Energi sätta samman bidragsansökan till Länsstyrelsen. Tidpunkten för när ansökan skulle vara inlämnad har ju sedan förra våren kontinuerligt skjutits fram och tyvärr så har det skett ännu en gång.

 

Stödet vi söker för byggnationen ingår i det så kallade Landsbygdsprogrammet hos Jordbruksverket. Landsbygdsprogrammet är ännu inte klart och Jordbruksverket har nyligen aviserat att beslut om sökta bidrag för fiberprojekt kommer att kunna lämnas först efter sommaren 2015!!

 

Hur vi i vår förening skall agera i detta läget är i skrivande stund inte klart. Styrelsen arbetar för närvarande tillsammans med Örnsköldsviks Kommun och Övik Energi för att få en överblick över handlingsmöjligheter och lämpligaste väg framåt. Risken är dock stor att nätet inte blir färdigt under 2015 som är vad vi jobbat för.

 

Till följd av ovanstående tidsförskjutning, har styrelsen också tagit inriktningsbeslutet att vi skall ha vår ordinarie föreningsstämma under maj månad (stadgarna föreskriver att ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång) för att vi då skall ha en genomarbetad plan för hur vi går vidare. Självklart kommer vi innan dess att fortsätta att ge information på vår hemsida när kompletterade information finns tillgänglig.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Styrelsen

 

 

Julmaten uppäten och ett nytt år närmar sig med stormsteg. Förhoppningsvis är det under det året som vi kommer att bygga fibernätet i vårt område. Länsstyrelsen har dock ännu inte fastställt någon sista dag för bidragsansökningarna. Vi trodde ju tidigare att det skulle vara vid årsskiftet men den tidpunkten har flyttats framåt någon eller några månader.

 

För att vi skall ha en stabil och mogen projektplan när det är dags att lämna in ansökan, har styrelsen fastställt den 10 januari som sista dag för antagande av nya medlemmar i föreningen. Efter detta datum kommer medlemsansökningar endast att beviljas efter särskild prövning av styrelsen. Funderar du fortfarande på om du skall gå med eller ej, ta då snarast kontakt med någon av oss i styrelsen. Efter den 10 januari kan det ta lång tid innan det finns möjlighet igen om prislappen är definitivt en högre.

 

När vi har den slutliga medlemslistan kommer vi att kunna göra kartprojekteringen färdig och den ger i sin tur underlag för bidragsansökan som kommunen skickar in.

 

Protokollet från extrastämman den 15 december där stadgejusteringarna antogs finns tillgängligt för medlemmarna. Skicka ett mejl till styrelsen(a)stensoden.net så kommer det i mejlen.

 

 

Styrelsen

 

Underkategorier