Hej fibervänner,

 

Efter den lugna perioden när anbudsförfrågan för systemleverantörsskapet var ute hos leverantörerna, har tempot i styrelsens arbete nu ökat markant. Just nu i början av juni är vi inne i en utvärderingsfas där vi träffar anbudsgivarna en och en för att ge dem möjlighet att presentera sitt anbud och för oss att ställa kompletterande frågor på deras anbud och därefter poängsätta de olika anbuden.

 

Vi har också en pågående dialog med kommunen för att vara synkroniserade med deras planering av stomnät i vårt område.

 

När det gäller tidplan för bidragsansökan till Länsstyrelsen klarnar läget sakta bit för bit. Senaste informationen säger att Länsstyrelsen kommer att publicera regelverket för bidragsansökningar under september månad och från samma tid kan föreningarna börja lämna in sina ansökningar. Dock kommer inga beslut om beviljande av sökta bidrag att tas förrän under våren 2015. Det är ok att starta innan beslut tas av Länsstyrelsen men det är helt på föreningens egen risk (skulle man nekas bidrag så får man stå summan själv). Vi förväntar oss också att se ökade krav från Länsstyrelsen på att de nät som bidrag söks för, ingår på ett genomtänkt sätt i en kommunal och regional nätplanering. Det är därför viktigt för oss att ha en tät samverkan med kommunen.

 

Det har ju skrivits en del i Örnsköldsviks Allehanda om de problem föreningarna som ligger före oss (Gideå, Björna mfl) har med finansieringen kopplat till den sk Skanova-modellen. Ärendet är inte helt okomplicerat men vi följer det och har en dialog igång för att förstå hur det kan påverka och även nyttjas för vår förening. Det finns lyckligtvis signaler från flera håll om att deras problem kommer att lösas på ett bra sätt men det innebär inte med självklarhet att den lösningen är tillämplig för oss.

 

Men innan vi i vår förening kan gå vidare från den fas vi är i nu, behöver styrelsen få mandat från föreningens medlemmar att gå vidare och beslut i vilken riktning vi skall gå vidare.

 

Styrelsen kommer därför att kalla till ett informationsmöte och extra stämma i perioden slutet av augusti/början av september för att presentera och få beslut på väg framåt. Vi återkommer efter sommaren men i god tid innan med mer information om tid och plats.

 

Medlemsantalet strävar sakta men säkert uppåt. Vi är i skrivande stund 249 medlemmar i föreningen (av 286 adresser där det finns registrerade boende). Den höga anslutningsgraden noteras positivt av leverantörer och andra externa parter vi träffar och det gör att föreningen har en bra och stabil grund i medlemsbasen att stå på och det ger också en positiv känsla i styrelsearbetet.

 

Styrelsen tillönskar alla medlemmar en skön sommar. På återhörande och återseende i augusti.

 

Efter en lite lugnare period där vi förflyttat arbetet ut till leverantörsledet i och med vår förfrågan på systemleverantör, kommer vi igång igen i styrelsen. Offerterna skall vara inlämnade senast den 9 maj (anbudstiden har förlängts) och därefter har vi en intressant period för utvärdering av anbuden.

Vid styrelsemötet den 23 april hade vi två externa gäster: Sture Andersson, IT-strateg på Örnsköldsviks kommun och Jan-Erik Boström, handläggare på Länsstyrelsen Västernorrland. Syftet med att bjuda in herrarna var ömsesidigt informationsutbyte. De var intresserade av vilka frågor som vi som förening jobbade med och hur de kunde stötta oss, och vi från StensödenNet var naturligtvis intresserade av att förstå hur kraven för att kunna söka bidrag var utformade och hur tidplanen för bidragsprocessen ser ut.

Vad beträffar tidplanen för bidragsansökan finns fortfarande mer antaganden än klara fakta. Det hela beror på den övergång till en ny sk programperiod hos EU (varifrån pengarna ursprungligen fördelas ut) och problemen detta skapar drabbar inte bara fiberprojekten utan det har inverkan på många typer av program och  verksamhet som helt eller delvis finansieras genom bidrag från EU. Det som diskuteras är hur pengar skall fördelas (geografiskt och inom vilka områden), vilka regler som ska gälla för bidragen, tidsmässig fördelning osv. Att detta blir komplext och drar ut på tiden inses ju lätt. Tyvärr så drabbas vårt projekt av det hela.

Vi konstaterade även att vi behöver sitta ned tillsammans med kommunen för att i detalj förstå hur deras övergripande planering för fibernäten ser ut i vårt område. De sk ”stomnät” som de funderar kring, kommer de att vara en pusselbit i vårt bygge eller ej? Avsikten är att kunna påbörja detta under senare delen av maj månad.

I närtid kommer vi också att öppna de anbud som lämnats in som svar på vår förfrågan om systemleverantör. I samband med anbudsöppningen så görs också en första utvärdering som sedan blir grunden för att eventuellt träffa anbudsgivarna för att få en närmare presentation av deras anbud samt förhandlingar. Vår ambition är att utvärdering och förhandlingar skall vara avslutade innan semestern för att vi därefter skall kunna påbörja själva projekteringen. Men hur den fortsatta planen egentligen ser ut, det vet vi först när vi har bestämt vem vi ska ha som systemleverantör och vi vet hur dennes projekt är planerat att genomföras. Och dessutom behöver vi ju få klarhet i Länsstyrelsens tidplanering. Spännande fortsättning följer.

 

Verksamhetsåret har nu kommit igång ordentligt efter stämman och vi har tagit ett rejält kliv framåt. I slutet av februari publicerade vi förfrågan för upphandling av systemleverantör till fibernätet. Systemleverantören är den aktör som kommer att göra "ritningen" över nätet, beräkna vilken kapacitet vi behöver i olika delar, var vi placerar nodskåp och hur mycket slang och fiber det går åt mm. Detta jobb kallas även för att projektera nätet. Dessutom kommer systemleverantören att vara den som levererar slang, fiber och skåp till oss när vi bygger.

 

Projekteringen kommer att ge oss en grund att stå på för att kunna beräkna och bedöma kostnaderna för att bygga nätet och den kostnadsbedömningen blir sedan den som kommer att användas för bidragsansökan när den tiden kommer.

 

Sista dag för att lämna anbud är den 26 mars och därefter kommer de inlämnade anbuden att öppnas vid ett protokollfört styrelsemöte och utvärderas inför beslut om vilken leverantör vi väljer.

 

Med systemleverantörsupphandlingen pågående så ligger vi bra till tidsmässigt. Tror vi, för vi vet ju fortfarande inte hur tidplanen för bidragsansökan ser ut. Det finns ännu ingen officell information om tidplaner. Men vi jobbar på att få klarhet och när vi vet något mer så kommer vi att informera om detta här på sidan.

Onsdagen den 22 januari var 41 röstberättigade tillsammans med ett flertal medföljande samlade i Stensödens bygdegård för den första ordinarie stämman i StensödenNet ek för.

Vid stämman presenterade styrelsen sitt arbete under 2013 och det gavs också en uppdatering av det aktuella läget och de förändrade tidsförhållanden som nu gäller. I korthet så innebär de följande: Länsstyrelsen har ännu inte publicerat någon information om när eller hur bidrag söks för fibernät 2014 vilket innebär att vårt tidigare antagande om att en bidragsansökan skulle lämnas in i början av mars måste revideras. Ett nytt antagande om tidplan är att vi skall vara beredda att lämna in en bidragsansökan till sommaren för att Länsstyrelsen sedan skall kunna fatta beslut under hösten. Bakgrunden till ändringen är att en ny sk programperiod påbörjas och att det då tar längre tid innan det blir klart hur fördelningen av medel blir.

Föreningen kommer dock inte att ligga på latsidan för det. Styrelsens förslag till verksamhetsplan antogs av stämman och den viktigaste punkten är att styrelsen fick i uppdrag att genomföra upphandling av systemleverantör för att projektera nätet så att vi får koll på vad det kostar att bygga. Att systemleverantören upphandlas via ett anbudsförfarande är viktigt för att kunna söka bidrag för byggandet och upphandlingskravet har skärpts den senaste tiden. Så den förändrade tidplanen passar oss faktiskt bra när allt kommer omkring.

Interimsstyrelsen omvaldes till ordinarie styrelse och förstärktes dessutom med Annika Häggkvist, Angsta, som ordinarie ledamot och Eilert Eriksson, Ovansjö, som suppleant. Till revisorer valdes Torbjörn Jacobsson och Vivi-Anne Olsson, bägge Högbyn och som revisorssuppleant Helena Hägglund, Täfteå. Vi hälsar alla nyvalda välkomna.

När protokollet är skrivet och justerat kommer det naturligtvis att publiceras här på sidan tillsammans med övriga dokument från stämman.

Kallelsen till StensödenNet ek. för.:s första ordinarie föreningsstämma har i dagarna skickats ut till alla medlemmar. Stämman kommer att hållas i Stensödens Bygdegård den onsdag den 22 januari kl 19.00. Stämman markerar på sätt och vis att själva uppbyggnadsfasen av föreningen är genomförd och avslutad och att all kraft i föreningen fortsättningsvis kan riktas mot att förverkliga vårt huvudmål – att bygga ett fibernät.

Vi har ännu inte fått klarhet i vilka tidsförhållanden som gäller för vår nästa stora hållpunkt i projektplanen – inlämnande av en bidragsansökan till Länsstyrelsen. Tidigare antaganden och bedömningar har talat om början av mars men tyvärr har vi ännu inte sett något som bekräftar att de antagandena är riktiga. Vi jobbar med att få klarhet i detta eftersom det till stora delar styr vårt arbete under inledningen av 2014 och vi kommer att lämna mer information om detta vid stämman.

Vid stämman kommer vi också att välja föreningsfunktionärer och besluta om hur vi tillsammans driver arbetet under 2014. Valberedningen (Lars Olsson och Gösta Byström) är redan igång med sitt arbete och har du förslag på föreningsfunktionärer så ta gärna kontakt med dem. Kom och ta del av informationen, ställ frågor och diskutera hur vi bäst för projektet vidare mot slutmålet.

Varmt välkomna den 22 januari.

Underkategorier